Projekt obnovy 2015-2021

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653

IROP IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

1. Zhodnocení významu kulturní památky, zejména z hlediska kulturní hodnoty, současného využití a působení v prostředí. Zhodnocení jejího stavu s uvedením závad a stupně ohrožení.

Objekt  poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek nejen města, ale i celého regionu. Jedná o nevýznamnější stavbu architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichla, která byla pro svoji kulturně historickou hodnotu v roce 1994 zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Památka, která tvoří významnou krajinnou dominantu, je navštěvována návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Kromě prezentace objektu v rámci tradičního návštěvnického okruhu slouží stavba i bohoslužebným účelům, hojně navštěvovaným věřící veřejností.

K nejvýznamnější investici v novodobé historii farnosti patří obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Farnost pro tento záměr získala z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci ve výši 42 745 380 Kč. V rámci realizace projektu Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou  dojde v období let 2017 – 2020 k celkové obnově interiéru i exteriéru kostela a jeho nejbližšího okolí. Cílem projektu je zachránit kulturního dědictví, které unikátní barokní stavba představuje. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře patří do závěru Santiniho tvorby a je jedním z jeho vrcholných děl, které lze považovat za nejvšestrannější a nejzralejší autorův počin. Výsledkem projektu bude plnohodnotná obnova původního stavebně technického stavu i architektonické podoby stavby.

Pro rok 2018 je plánováno zahájení prací na restaurování vnějších omítek, které bude spojeno i s restaurátorskou výměnou oken, viditelných v nejvyšší partii kostela. Zahájeny budou rovněž práce v interiéru, spočívající v restaurování omítek, doplnění původní povrchové plastické výzdoby a obnově mimořádně cenného mobiliáře kostela. V následujících letech je plánována kromě dokončení již zmíněných aktivit i restaurátorská rekonstrukce původního vzhledu podlahy kostela. Ukončení této fáze obnovy je plánováno na rok 2020, kdy bude po skončení hlavních stavebních prací upraven vnější komunikační systém a poutní louka uvnitř areálu.

Objekt byl v minulosti a je i v současnosti za pomoci různých forem financování udržován, přesto objem průběžně vložených prostředků nepostačuje k provedení oprav v rozsahu konzervujícím alespoň stávající stav a dochází k prohloubení chátrání této významné národní kulturní památky. Mezi nejvážnější na památce se vyskytující závady patří:

Nemovitá část
Opadávání vnitřních omítek 1. patra  - bezprostřední ohrožení
Degradace vnějších omítek - bezprostřední ohrožení
Špatný stav okenních výplní - bezprostřední ohrožení
Špatná funkce odvodňovacího systému  - potenciální ohrožení
Celková údržba objektu – nebezpečí z prodlení

Movitá část
Špatný stav plastické výzdoby hlavního oltáře – nebezpečí z prodlení
Špatný stav plastické výzdoby bočních oltářů - nebezpečí z prodlení
Špatný stav lavic – nebezpečí z prodlení
Celková údržba movitého vybavení – nebezpečí z prodlení

2. Vztah k územně plánovací dokumentaci, územně plánovacím podkladům, případně k programu regenerace příslušného památkově chráněného území.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je v územně plánovací dokumentace města Žďár nad Sázavou trvale veden jako Oc – církevní zařízení, Zp – parky a veřejná zeleň a Zh – zeleň hřbitovů a pietních míst. 

3. Doplňující průzkumy a rozbory území, urbanistická studie, průzkum trhu, v případě komerčního využití, a případné výsledky stavebně historického průzkumu nebo archeologického výzkumu, pokud byly zpracovány.

V době zpracování  projektu záchrany kulturní památky nebyly v minulosti zpracované průzkumy, rozbory nebo výzkumy, pořízené původním vlastníkem, k dispozici předkladateli.  Zdůvodnění viz odst. 10.

4. Dokumentace obnovy v rozsahu dokladující její povahu, proveditelnost, efektivnost a cenu, doklady o projednání dokumentace, zejména souhlasné závazné stanovisko orgánu památkové péče, které nabylo právní moci. Vyjádření okresního a obecního úřadu a územní rozhodnutí, pokud je předepsáno.

 Současný vlastník památky navazuje na předcházející práce stavebně technického a restaurátorského charakteru, které byly vykonávány na základě projednané dokumentace obnovy.    
Vytčený rozsah prací i nadále vychází z dokumentace obnovy památky. Tato dokumentace bude průběžně aktualizována a doplňována.
V době zpracování projektu záchrany kulturní památky nebyla v minulosti zpracovaná dokumentace obnovy, pořízená původním vlastníkem, k dispozici předkladateli.  Zdůvodnění viz odst. 10.

5. Plán prezentace kulturních hodnot a využití kulturní památky s výhledem nejméně na 10 let, s uvedením povahy ve vztahu k původnímu využití. Využití ploch a časové využití objektu.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je veřejně prezentovanou kulturní památkou a zároveň živým poutním místem sloužícím věřící veřejnosti. Využívání objektu je dlouhodobě neměnné a současný vlastník garantuje zachování kontinuity původního využití památky jako poutního místa. Časové využívání objektu je koordinováno dle potřeb uživatele. Památka podléhá běžnému návštěvnickému režimu s pevnou provozní dobou.     

6. Orientační propočet ceny obnovy, orientační časový plán přípravy a realizace a odhad ročního čerpání finančních prostředků, včetně zhodnocení rizik vyplývajících z povahy obnovy a s tím souvisejících dodatečných nákladů.

A: NEMOVITÁ ČÁST PRJEKTU

Obnova interiéru 1. patra kostela. Realizace: 2015, předpokládaný náklad: 2,5 mil. Kč
-oprava dřevěné konstrukce stropů a krovu (sanace bezprostředně ohrožené konstrukce krovu, tvarová rekonstrukce podhledové plochy do původního stavu)
-restaurátorská oprava omítek kleneb a stěn
Obnova vnějšího pláště – 1. část. Realizace: 2016, předpokládaný náklad: 8,5 mil. Kč
- výměna oken (vitrážová katedrální okna v úrovni 2. patra kostela)
- výměna oken (vitráže přízemí)
- obnova omítek
-vnitřní elektroinstalace – 1. část
-střešní svody
-rekonstrukce dešťové kanalizace 2016 8,5
Obnova vnějšího pláště – 2. část. Realizace: 2017, předpokládaný náklad: 8,5 mil. Kč
- výměna oken (vitrážová katedrální okna v úrovni 2. patra kostela)
-výměna oken (vitráže přízemí)
-obnova omítek
-vnitřní elektroinstalace – 2. část
-střešní svody
-restaurování Bavorské kaple
Obnova vnějšího pláště – 3. část. Realizace: 2018, předpokládaný náklad: 7,5 mil. Kč
-výměna oken (vitrážová katedrální okna v úrovni 2. patra kostela)
-výměna oken (vitráže přízemí)
-obnova omítek
-střešní svody 2018 7,5
Obnova vnějšího pláště – 4. část. Realizace: 2019, předpokládaný náklad: 7,5 mil. Kč
-výměna oken (vitrážová katedrální okna v úrovni 2. patra kostela)
-výměna oken (vitráže přízemí)
-obnova omítek
-střešní svody
Obnova vnějšího pláště – 5. část. Realizace: 2020, předpokládaný náklad: 7,5 mil. Kč
-výměna oken (vitrážová katedrální okna v úrovni 2. patra kostela)
-výměna oken (vitráže přízemí)
-obnova omítek
-střešní svody
Obnova podlahy kostela. Realizace: 2021, předpokládaný náklad: 4,0 mil. Kč
MEZISOUČET - NEMOVITÁ ČÁST: 46,0 mil. Kč

B: MOVITÁ ČÁST PROJEKTU:
Obnova mobiliáře – 1. etapa.  Realizace: 2016, předpokládaný náklad: 3,0 mil. Kč
-restaurování hl. oltáře
Obnova mobiliáře – 2. etapa. Realizace: 2017, předpokládaný náklad: 3,5 mil. Kč
-restaurování hl. oltáře
-restaurování interiéru Bavorské kaple
Obnova mobiliáře – 3. etapa. Realizace: 2018, předpokládaný náklad: 3,5 mil. Kč
-restaurování bočních oltářů
-restaurování lavic
Obnova mobiliáře – 4. etapa. Realizace: 2019, předpokládaný náklad: 2,5 mil. Kč
-restaurování bočních oltářů
Obnova mobiliáře – 5. etapa. Realizace: 2020, předpokládaný náklad: 2,5 mil. Kč
-restaurování bočních oltářů
MEZISOUČET - MOVITÁ ČÁST: 15,0 mil. Kč
CELKOVÝ SOUČET: 61,0 mil. Kč

7. Finanční zajištění obnovy v členění na prostředky vlastníka a uživatelů, dary, příspěvky nadací, sponzorů, fondů a loterií, půjčky a úvěry, existující daňové úlevy, příspěvky obcí, okresních úřadů a jiných zdrojů a oproti tomu potřeba příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví v jednotlivých letech realizace. (Současné použití podpory z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče není možné.)

8. Zajištění budoucí správy, provozu, běžné údržby, oprav a případné obnovy kulturní památky s uvedením zdrojů. Finanční plán správy, provozu, údržby a obnovy v členění na hlavní nákladové a příjmové položky nejméně na 10 let.

9. Společenské přínosy jako zvýšení celkové kvality životního prostředí a využití pro kulturní, společenské a veřejně prospěšné a ekonomické účely, vytvoření pracovních míst a zvýšení cestovního ruchu.

Záchrana kulturní památky je směřována k plnohodnotné obnově tradičního poutního místa. Společenský přínos památky včetně jejího využití pro kulturní, společenské a veřejně prospěšné  účely  zůstává zachován a předpokládáno je jeho rozšíření.  

V rámci provozu památky zůstanou zachována stávající pracovní místa.

 

10. Průkaz vlastnického práva nebo práva k hospodaření (pokud vlastníkem není stát), daňové přiznání z nemovitosti a z příjmů fyzických a právnických osob, prohlášení o majetkových poměrech a doklady o ročních výnosech a nákladech kulturní památky za poslední tři roky a případných břemenech.

Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého je tvořen nemovitostmi zapsanými na listu vlastnictví 1002 vlastníka Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou:

Vlastník památky prohlašuje, že je vlastníkem nemovitostí uvedených na LV 1002, v objektech nemovitých je rovněž majitelem instalovaných movitých věcí, převážně kulturní povahy. Tyto věci jsou vedeny v samostatné inventarizaci vlastníka.  

Daňové přiznání z nemovitosti a z příjmů fyzických a právnických osob a doklady o ročních výnosech a nákladech kulturní památky za poslední tři roky a případných břemenech nemá vlastník k dispozici. Dohoda o vydání věci podle §10 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb. č.j. 310/47794/2013 byla uzavřena dne 27.8.2014 s právními účinky zápisu ke dni 28.8.2014.  


Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou 2
Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou

Zpracoval:   Ing. František Laštovička, koordinátor obnovy

Statutární zástupce farnosti: Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský, farář                  


[1]
Poutníci navštěvují kostel při pravidelné pouti a rovněž individuálně v rámci organizovaných poutních zájezdů.

 

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku či kritiku, napište nám. Na Vaše dotazy odpovíme v nejkratším možném termínu. Děkujeme!

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Sychrova
591 02 Žďár nad Sázavou

info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

Nedaří se vám najít na webu informaci, kterou potřebujete? Využijte fulltextové vyhledávání.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.