Rozsáhlé opravy poutního kostela sv. Jana Nepomuckého

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653

IROP IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

1. Zhodnocení významu kulturní památky, zejména z hlediska kulturní hodnoty, současného využití a působení v prostředí. Zhodnocení jejího stavu s uvedením závad a stupně ohrožení.

Objekt  poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek nejen města, ale i celého regionu. Jedná o nevýznamnější stavbu architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichla, která byla pro svoji kulturně historickou hodnotu v roce 1994 zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Památka, která tvoří významnou krajinnou dominantu, je navštěvována návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Kromě prezentace objektu v rámci tradičního návštěvnického okruhu slouží stavba i bohoslužebným účelům, hojně navštěvovaným věřící veřejností.

K nejvýznamnější investici v novodobé historii farnosti patří obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Farnost pro tento záměr získala z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci ve výši 42 745 380 Kč. V rámci realizace projektu Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou  dojde v období let 2017 – 2020 k celkové obnově interiéru i exteriéru kostela a jeho nejbližšího okolí. Cílem projektu je zachránit kulturního dědictví, které unikátní barokní stavba představuje. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře patří do závěru Santiniho tvorby a je jedním z jeho vrcholných děl, které lze považovat za nejvšestrannější a nejzralejší autorův počin. Výsledkem projektu bude plnohodnotná obnova původního stavebně technického stavu i architektonické podoby stavby.

Pro rok 2018 je plánováno zahájení prací na restaurování vnějších omítek, které bude spojeno i s restaurátorskou výměnou oken, viditelných v nejvyšší partii kostela. Zahájeny budou rovněž práce v interiéru, spočívající v restaurování omítek, doplnění původní povrchové plastické výzdoby a obnově mimořádně cenného mobiliáře kostela. V následujících letech je plánována kromě dokončení již zmíněných aktivit i restaurátorská rekonstrukce původního vzhledu podlahy kostela. Ukončení této fáze obnovy je plánováno na rok 2020, kdy bude po skončení hlavních stavebních prací upraven vnější komunikační systém a poutní louka uvnitř areálu.

Objekt byl v minulosti a je i v současnosti za pomoci různých forem financování udržován, přesto objem průběžně vložených prostředků nepostačuje k provedení oprav v rozsahu konzervujícím alespoň stávající stav a dochází k prohloubení chátrání této významné národní kulturní památky. Mezi nejvážnější na památce se vyskytující závady patří:

Nemovitá část
Opadávání vnitřních omítek 1. patra  - bezprostřední ohrožení
Degradace vnějších omítek - bezprostřední ohrožení
Špatný stav okenních výplní - bezprostřední ohrožení
Špatná funkce odvodňovacího systému  - potenciální ohrožení
Celková údržba objektu – nebezpečí z prodlení

Movitá část
Špatný stav plastické výzdoby hlavního oltáře – nebezpečí z prodlení
Špatný stav plastické výzdoby bočních oltářů - nebezpečí z prodlení
Špatný stav lavic – nebezpečí z prodlení
Celková údržba movitého vybavení – nebezpečí z prodlení

2. Vztah k územně plánovací dokumentaci, územně plánovacím podkladům, případně k programu regenerace příslušného památkově chráněného území.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je v územně plánovací dokumentace města Žďár nad Sázavou trvale veden jako Oc – církevní zařízení, Zp – parky a veřejná zeleň a Zh – zeleň hřbitovů a pietních míst. 

3. Doplňující průzkumy a rozbory území, urbanistická studie, průzkum trhu, v případě komerčního využití, a případné výsledky stavebně historického průzkumu nebo archeologického výzkumu, pokud byly zpracovány.

V době zpracování  projektu záchrany kulturní památky nebyly v minulosti zpracované průzkumy, rozbory nebo výzkumy, pořízené původním vlastníkem, k dispozici předkladateli.  Zdůvodnění viz odst. 10.

4. Dokumentace obnovy v rozsahu dokladující její povahu, proveditelnost, efektivnost a cenu, doklady o projednání dokumentace, zejména souhlasné závazné stanovisko orgánu památkové péče, které nabylo právní moci. Vyjádření okresního a obecního úřadu a územní rozhodnutí, pokud je předepsáno.

 Současný vlastník památky navazuje na předcházející práce stavebně technického a restaurátorského charakteru, které byly vykonávány na základě projednané dokumentace obnovy.    
Vytčený rozsah prací i nadále vychází z dokumentace obnovy památky. Tato dokumentace bude průběžně aktualizována a doplňována.
V době zpracování projektu záchrany kulturní památky nebyla v minulosti zpracovaná dokumentace obnovy, pořízená původním vlastníkem, k dispozici předkladateli.  Zdůvodnění viz odst. 10.

5. Plán prezentace kulturních hodnot a využití kulturní památky s výhledem nejméně na 10 let, s uvedením povahy ve vztahu k původnímu využití. Využití ploch a časové využití objektu.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je veřejně prezentovanou kulturní památkou a zároveň živým poutním místem sloužícím věřící veřejnosti. Využívání objektu je dlouhodobě neměnné a současný vlastník garantuje zachování kontinuity původního využití památky jako poutního místa. Časové využívání objektu je koordinováno dle potřeb uživatele. Památka podléhá běžnému návštěvnickému režimu s pevnou provozní dobou.     

6. Orientační propočet ceny obnovy, orientační časový plán přípravy a realizace a odhad ročního čerpání finančních prostředků, včetně zhodnocení rizik vyplývajících z povahy obnovy a s tím souvisejících dodatečných nákladů.

A: NEMOVITÁ ČÁST PRJEKTU

Obnova interiéru 1. patra kostela. Realizace: 2015, předpokládaný náklad: 2,5 mil. Kč
-oprava dřevěné konstrukce stropů a krovu (sanace bezprostředně ohrožené konstrukce krovu, tvarová rekonstrukce podhledové plochy do původního stavu)
-restaurátorská oprava omítek kleneb a stěn
Obnova vnějšího pláště – 1. část. Realizace: 2016, předpokládaný náklad: 8,5 mil. Kč
- výměna oken (vitrážová katedrální okna v úrovni 2. patra kostela)
- výměna oken (vitráže přízemí)
- obnova omítek
-vnitřní elektroinstalace – 1. část
-střešní svody
-rekonstrukce dešťové kanalizace 2016 8,5
Obnova vnějšího pláště – 2. část. Realizace: 2017, předpokládaný náklad: 8,5 mil. Kč
- výměna oken (vitrážová katedrální okna v úrovni 2. patra kostela)
-výměna oken (vitráže přízemí)
-obnova omítek
-vnitřní elektroinstalace – 2. část
-střešní svody
-restaurování Bavorské kaple
Obnova vnějšího pláště – 3. část. Realizace: 2018, předpokládaný náklad: 7,5 mil. Kč
-výměna oken (vitrážová katedrální okna v úrovni 2. patra kostela)
-výměna oken (vitráže přízemí)
-obnova omítek
-střešní svody 2018 7,5
Obnova vnějšího pláště – 4. část. Realizace: 2019, předpokládaný náklad: 7,5 mil. Kč
-výměna oken (vitrážová katedrální okna v úrovni 2. patra kostela)
-výměna oken (vitráže přízemí)
-obnova omítek
-střešní svody
Obnova vnějšího pláště – 5. část. Realizace: 2020, předpokládaný náklad: 7,5 mil. Kč
-výměna oken (vitrážová katedrální okna v úrovni 2. patra kostela)
-výměna oken (vitráže přízemí)
-obnova omítek
-střešní svody
Obnova podlahy kostela. Realizace: 2021, předpokládaný náklad: 4,0 mil. Kč
MEZISOUČET - NEMOVITÁ ČÁST: 46,0 mil. Kč

B: MOVITÁ ČÁST PROJEKTU:
Obnova mobiliáře – 1. etapa.  Realizace: 2016, předpokládaný náklad: 3,0 mil. Kč
-restaurování hl. oltáře
Obnova mobiliáře – 2. etapa. Realizace: 2017, předpokládaný náklad: 3,5 mil. Kč
-restaurování hl. oltáře
-restaurování interiéru Bavorské kaple
Obnova mobiliáře – 3. etapa. Realizace: 2018, předpokládaný náklad: 3,5 mil. Kč
-restaurování bočních oltářů
-restaurování lavic
Obnova mobiliáře – 4. etapa. Realizace: 2019, předpokládaný náklad: 2,5 mil. Kč
-restaurování bočních oltářů
Obnova mobiliáře – 5. etapa. Realizace: 2020, předpokládaný náklad: 2,5 mil. Kč
-restaurování bočních oltářů
MEZISOUČET - MOVITÁ ČÁST: 15,0 mil. Kč
CELKOVÝ SOUČET: 61,0 mil. Kč

7. Finanční zajištění obnovy v členění na prostředky vlastníka a uživatelů, dary, příspěvky nadací, sponzorů, fondů a loterií, půjčky a úvěry, existující daňové úlevy, příspěvky obcí, okresních úřadů a jiných zdrojů a oproti tomu potřeba příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví v jednotlivých letech realizace. (Současné použití podpory z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče není možné.)

8. Zajištění budoucí správy, provozu, běžné údržby, oprav a případné obnovy kulturní památky s uvedením zdrojů. Finanční plán správy, provozu, údržby a obnovy v členění na hlavní nákladové a příjmové položky nejméně na 10 let.

9. Společenské přínosy jako zvýšení celkové kvality životního prostředí a využití pro kulturní, společenské a veřejně prospěšné a ekonomické účely, vytvoření pracovních míst a zvýšení cestovního ruchu.

Záchrana kulturní památky je směřována k plnohodnotné obnově tradičního poutního místa. Společenský přínos památky včetně jejího využití pro kulturní, společenské a veřejně prospěšné  účely  zůstává zachován a předpokládáno je jeho rozšíření.  

V rámci provozu památky zůstanou zachována stávající pracovní místa.

 

10. Průkaz vlastnického práva nebo práva k hospodaření (pokud vlastníkem není stát), daňové přiznání z nemovitosti a z příjmů fyzických a právnických osob, prohlášení o majetkových poměrech a doklady o ročních výnosech a nákladech kulturní památky za poslední tři roky a případných břemenech.

Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého je tvořen nemovitostmi zapsanými na listu vlastnictví 1002 vlastníka Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou:

Vlastník památky prohlašuje, že je vlastníkem nemovitostí uvedených na LV 1002, v objektech nemovitých je rovněž majitelem instalovaných movitých věcí, převážně kulturní povahy. Tyto věci jsou vedeny v samostatné inventarizaci vlastníka.  

Daňové přiznání z nemovitosti a z příjmů fyzických a právnických osob a doklady o ročních výnosech a nákladech kulturní památky za poslední tři roky a případných břemenech nemá vlastník k dispozici. Dohoda o vydání věci podle §10 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb. č.j. 310/47794/2013 byla uzavřena dne 27.8.2014 s právními účinky zápisu ke dni 28.8.2014.  


Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou 2
Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou

Zpracoval:   Ing. František Laštovička, koordinátor obnovy

Statutární zástupce farnosti: Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský, farář                  


[1]
 Poutníci navštěvují kostel při pravidelné pouti a rovněž individuálně v rámci organizovaných poutních zájezdů.

 

IROP IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Římskokatolická farnost ve Žďáru nad Sázavou 2 vstupuje do nové sezóny obnovy poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

Předmětem projektu je pokračující obnova areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zařazeného na seznam UNESCO. Projekt je zaměřen na obnovu obvodového ambitu kostela včetně rekonstrukce sochařské výzdoby a obnovu historických varhan. Projekt navazuje na již zrealizovaný projektový záměr Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000346.

Součástí obnovy ambitu je vedle obnovy exteriérových a interiérových omítek a podlahy v interiéru ambitu  i rekonstrukce štukové výzdoby a sochařského souboru alegorií Janových Ctností na vrcholcích bran ambitu, projektem bude doplněna sochařská výzdoba západní brány do plného celku. Současně budou v rámci projektu restaurovány historické varhany na kůru kostela, a to jak varhanní skříň, tak samotný nástroj. Projektem bude vytvořena nová expozice v prostoru obnovených ambitů v podobě uměleckého ztvárnění křížové cesty. Stávající prohlídková trasa bude rozšířena o novou expozici křížové cesty a o prohlídku vybrané části obnoveného ambitu s rekonstruovanou štukovou výzdobou. Rozšíří se časové zpřístupnění památky.

Součástí projektu je také digitalizace památky (digitální model památky), který bude zveřejněn na webových stránkách.

Realizací projektu se zvýší ochrana zabezpečení celého poutního areálu díky instalaci kamerového systému, který bude v rámci projektu pořízen.

Opravy - podlaha

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku či kritiku, napište nám. Na Vaše dotazy odpovíme v nejkratším možném termínu. Děkujeme!

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Sychrova
591 02 Žďár nad Sázavou

info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

Nedaří se vám najít na webu informaci, kterou potřebujete? Využijte fulltextové vyhledávání.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.