Návštěvní řád

Návštěvní řád poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Článek  1 - NÁVŠTĚVNÍ SEZONA

 1. Hlavní návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října příslušného roku.
 2. Objekt je v návštěvní sezóně přístupný:
  a) v dubnu a říjnu o sobotách, nedělích a ve svátek, ve všední dny jen pro předem domluvené skupiny, od 9 do 17 hodin,
  b) od května do září, denně od pondělí do neděle od 9 do 17 hodin,
  c) od listopadu do března na základě předchozí domluvy.
 3. Prohlídky se neprovádějí v době konání církevních obřadů, kulturních akcí a v dalších odůvodněných případech.
 4. Volně přístupné prostory areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře se dle ročního období otevírají v době od 8:00 do 9:00 a uzavírají v době od 17:00 do 20:00 hodin.
 5. Návštěva objektu mimo stanovenou návštěvní dobu je možná pouze po předchozí dohodě se správou poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna umístěná v areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře se otevírá v 9:00 a zavírá v 17:00.
 2. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje kastelán poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, jsou limitovány provozními podmínkami a bezpečností návštěvníků. Čas další možné prohlídky je v hlavní návštěvní sezóně vždy uveden na ceduli u pokladny. Prohlídky zpravidla začínají každou celou hodinu.
 3. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 4 osob. Maximální počet návštěvníků v jedné skupině je 60 osob. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje kastelán poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 
 4. Skupinám nad 10 osob lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 10 minut před sjednanou dobou prohlídky v pokladně objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku. Předem rezervované skupiny mají přednost. 
 5. K předem rezervovaným skupinám, které nenaplní max. kapacitu prohlídky, je možné do max. počtu připojit jednotlivce. 
 6. Vstupem do areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou - II. 

Článek  3  - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpřístupněných částí poutního areálu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře se platí vstupné předem, v hotovosti, v českých korunách na pokladně v kostele.  Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou - II. Výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři poutního areálu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat pokyny zaměstnanců Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou - II.
 2. Návštěvníci jsou povinni se přihlásit bez vyzvání při zakoupení vstupenky o nárok na slevu a prokázat se platným průkazem/dokladem. 
 3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením času pro jednu určitou prohlídku.
 4. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
 5. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uschovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji kdykoliv předložit.
 6. Slevy ze vstupného jsou poskytovány dětem a mládeži od 6 do 18 let, studentům do 26 let po předložení platného průkazu, seniorům od 65 let po předložení platného dokladu totožnosti, držitelům průkazů ZTP, ZTP/P po předložení platného průkazu, hromadným skupinám 10 a více osob při hromadné platbě.
 7. Vstup zdarma je poskytován dětem do 6 let i v organizovaných skupinách, držitelům průkazu ZTP/P  - pouze průvodcům/doprovodu po předložení platného průkazu, dětem a mládeži do 18 let, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, doprovodu skupiny nad 20 osob při hromadné platbě, pedagogickému doprovodu u skupiny žáků či studentů nad 10 osob při hromadné platbě, osobě s trvalým pobytem na území města Žďár nad Sázavou po předložení OP a pokud s sebou přivede platícího návštěvníka.
 8. Nárok na bezplatný vstup dítěte do 6 let může uplatnit i dospělý, který zaplatil snížené vstupné (senioři, studenti do 26 let atp.).

Článek 4  - PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

 1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
 2. Odpovědnost Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou - II za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 3. V celém areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti: zvláště při pohybu v těsné blízkosti kostela a ambitu, na schodištích, v prostorách se zúženým a sníženým profilem, při chůzi po nerovném a kluzkém povrchu, dodržovat zásady ochrany zdraví a osobní bezpečnosti.
 4. Při vzniku nepředvídatelných událostí (např. požár) se bezpodmínečně řídit pokyny kastelána a průvodců.
 5. Jakékoli poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně ohlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření.

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou - II. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, bude návštěvník z areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře zakázán.
 3. Návštěvníci nesmí vstupovat do areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře se zbraněmi a zvířaty.
 4. Vstup do areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.
 5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
 6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Zejména je zakázáno:
  a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat,
  b) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a audio přístrojů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce a ztěžovat návštěvníkům prohlídku,
  c) fotografování při výkladu,
  d) fotografování pro komerční účely bez předchozí domluvy a povolení,
  e) pořizovat video a audio nahrávky,
  f) kouřit v prostorách celého areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu,
  g) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.,
  h) tábořit v areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek,
  i) jezdit jízdními koly v areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) a parkovat i motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory. Jízdní kola lze v objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou zřízeny k tomu určené stojany na kola,
  j) pohyb psů a jiných zvířat v areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře není povolen, jejich přístup do expozic je zakázán. Výjimka platí pouze pro vodící a asistenční psy.
  Nedodržení výše uvedených podmínek mohou být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
 7. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník zaměstnanci Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou.
 8. Areál objektu je monitorován bezpečnostními kamerami, které jsou výhradně určeny k zajištění bezpečnosti objektu. Záznamové zařízení je blokováno proti neoprávněnému zneužití.
 9. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit kastelán poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání kastelánem či průvodcem objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Římskokatolickou farnost Žďár nad Sázavou - II.   
 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 a současně se ruší dosavadní řád platný od 1. ledna 2021.

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku či kritiku, napište nám. Na Vaše dotazy odpovíme v nejkratším možném termínu. Děkujeme!

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Sychrova
591 02 Žďár nad Sázavou

info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

Nedaří se vám najít na webu informaci, kterou potřebujete? Využijte fulltextové vyhledávání.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.